Word details

Word: daeyirdaeyir  دا َيـِر
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:qualities: shapes
Usage: occasionally

Forms

daeyirdaeyir m دا َيـِر

Meanings

ENperimeterperimeter noun
ENouter edgeouter edge noun

Similar words

MSdaeyirdaeyir noun دا َيـِر
EGdaardaar intransitive verb دا َر
EGdaardaar intransitive verb دا َر
EGda'ra 'intachaabiyyadaeycraö iicntaKaabiyyaö noun دا َئر َة إنتـَخا َبـِييـَة
EGdayrit maAaerifdaeyriö maAaerif noun دا َير ِة مـَعا َر ِف