Word details

Word: zufrZufr  ظـُفر
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:people: external parts
Usage: regularly

Forms

zufrZufr m ظـُفر
'azaafiraacZaafir pl أظا َفـِر

Meanings

ENnailnail noun

Similar words

MSzufrZufr noun ظـُفر
MS'ahfooraaacHfwraö noun أحفور َة
MSkaefirkaefir noun كا َفـِر
MSzaahirZaahir adjective ظا َهـِر
MSzareefZaryf adjective ظـَريف