Verb details

Word:taabTaab  طا َب
Meaning:recoverrecover 

Perfect

for actions that happened in the past

EnglishEgyptian
I recovered'ana teebtaacnaa Tybt أنا َ طيبت
We recovered'ihna teebnaiicHnaa Tybnaa إحنا َ طيبنا
You(m) recovered'inta teebtiicnta Tybt إنت َ طيبت
You(f) recovered'inti teebtiiicnti Tybty إنت ِ طيبتي
You(pl) recovered'intu teebtuiicntoo Tybtoo إنتوا طيبتوا
He/it(m) recoveredhuwa taabhuwa Taab هـُو َ طا َب
She/it(f) recoveredhiya taabithiya Taabit هـِي َ طا َبـِت
They recoveredhumma tabuhumma Taaboo هـُمّ َ طا َبوا

Imperfect

used with modals (must, should, could, want to...

EnglishEgyptian
I might recover'ana yimkin 'ateebaacnaa yimkin aacTyb أنا َ يـِمكـِن أطيب
We might recover'ihna yimkin niteebiicHnaa yimkin niTyb إحنا َ يـِمكـِن نـِطيب
You(m) might recover'inta yimkin titeebiicnta yimkin tiTyb إنت َ يـِمكـِن تـِطيب
You(f) might recover'inti yimkin titeebiiicnti yimkin tiTyby إنت ِ يـِمكـِن تـِطيبي
You(pl) might recover'intu yimkin titeebuiicntoo yimkin tiTyboo إنتوا يـِمكـِن تـِطيبوا
He/it(m) might recoverhuwa yimkin yiteebhuwa yimkin yiTyb هـُو َ يـِمكـِن يـِطيب
She/it(f) might recoverhiya yimkin titeebhiya yimkin tiTyb هـِي َ يـِمكـِن تـِطيب
They might recoverhumma yimkin yiteebuhumma yimkin yiTyboo هـُمّ َ يـِمكـِن يـِطيبوا

Bi-Imperfect

for actions happening now and habitual actions

EnglishEgyptian
I recover'ana bateebaacnaa baTyb أنا َ بـَطيب
We recover'ihna binteebiicHnaa binTyb إحنا َ بـِنطيب
You(m) recover'inta bitteebiicnta bitTyb إنت َ بـِتطيب
You(f) recover'inti bitteebiiicnti bitTyby إنت ِ بـِتطيبي
You(pl) recover'intu bitteebuiicntoo bitTyboo إنتوا بـِتطيبوا
He/it(m) recovershuwa biyiteebhuwa biyiTyb هـُو َ بـِيـِطيب
She/it(f) recovershiya bitteebhiya bitTyb هـِي َ بـِتطيب
They recoverhumma biyiteebuhumma biyiTyboo هـُمّ َ بـِيـِطيبوا

Ha-Imperfect

for actions that will happen in the future

EnglishEgyptian
I will recover'ana hateebaacnaa haTyb أنا َ هـَطيب
We will recover'ihna hanteebiicHnaa hanTyb إحنا َ هـَنطيب
You(m) will recover'inta hatteebiicnta hatTyb إنت َ هـَتطيب
You(f) will recover'inti hatteebiiicnti hatTyby إنت ِ هـَتطيبي
You(pl) will recover'intu hatteebuiicntoo hatTyboo إنتوا هـَتطيبوا
He/it(m) will recoverhuwa hayiteebhuwa hayiTyb هـُو َ هـَيـِطيب
She/it(f) will recoverhiya hatteebhiya hatTyb هـِي َ هـَتطيب
They will recoverhumma hayiteebuhumma hayiTyboo هـُمّ َ هـَيـِطيبوا

Imperative

telling somebody to do something

EnglishEgyptian
You(m) recover!teebTyb طيب
You(f) recover!teebiTyby طيبي
You(pl) recover!teebuTyboo طيبوا