Egyptian Arabic Thesaurus

Language:Menu
Section:
Category:

MS'alfaleela wa leelaaaclf lylaö wa lylaö expr 
ألف ليلـَة و َ ليلـَة
ENa thousand and one nightsa thousand and one nights expr story title
MS'allifaacllif v  
ألّـِف
ENcomposecompose v  
EG'ela mooseeqayaeelaö mwsyQayaö n 
آلـَة موسيقـَيـَة
ENinstrumentinstrument n musical
EG'elaetieelaety n 
آلا َتي
ENmusicianmusician n 
EG'istiAraadiicstiAraaD n 
إستـِعرا َض
ENshowshow n musical
MS'istiwaanaiicsTiwaanaö n 
إسطـِوا َنـَة مـُزيكـَة
ENrecordrecord n music
MS'iksiswaariicksiswaar n 
إكسـِسوا َر مـَسر َح
ENpropprop n in theatre
EG'ieeqaaAiicyQaaA n 
إيقا َع
ENbeatbeat n audible
MS'ughniyauucGniyaö n 
أ ُغنـِيـَة
ENsongsong n  
MS'uoobrauucwbraa n  
أ ُوبرا
ENoperaopera n  
EG'uoorkistrauucwrkistraa n 
أ ُوركـِسترا
ENorchestraorchestra n 
EGbiytbiyt n 
بـِيت نـُصوص
ENcoupletcouplet n of verses
MSbooqbwQ n 
بوق
ENtrumpettrumpet n 
MSbyanwbyaenw n 
بيا َنو
ENpianopiano n 
MStamtheeltamthyl n 
تـَمثيل
ENactingacting n 
ENperformanceperformance n acting
EGtanbooratanbwraö n 
تـَنبور َة
ENlutelute n 
EGtaartaar n 
تا َر
ENdrumdrum n musical
ENtambourinetambourine n 
MStimthaeltimthael n 
تـِمثا َل
ENstatuestatue n 
ENsculpturesculpture n piece
ENbustbust n statue
EGturumbaturumbaö n 
تـُر ُمبـَة بوق
ENtrumpettrumpet n 
MSgihaez tasgeelgihaez tasgyl n 
جـِها َز تـَسجيل
ENrecorderrecorder n machine
ENtape recordertape recorder n 
EGgrafikgrafik n 
جر َفـِك
ENgraphicsgraphics n 
MSgeetaargytaar n  
جيتا َر
ENguitarguitar n  
EGhafla moosee'iyyaHaflaö mwsyqiyyaö n  
حـَفلـَة موسيقـِييـَة
ENconcertconcert n  
MSchalfiyyaKalfiyyaö n 
خـَلفـِييـَة صور َة
ENbackgroundbackground n picture
EGdiraamidiraamy adv 
د ِرا َمي
ENdramaticallydramatically adv 
EGduweettwduwyttw n 
د ُويتّو
ENduetduet n 
EGdramaatikiyyadramaatikiyyaö adv 
در َما َتـِكـِييـَة
ENdramaticallydramatically adv 
EGdraamadraamaa n 
درا َما
ENtragedytragedy n 
MSdoordwr n 
دور مـَسر َحـِيـَة
ENpartpart n acting
MSrasmarasmaö n 
ر َسمـَة لوحـَة
ENpaintingpainting n picture
EGra'sabaladiraqS balady n 
ر َقص بـَلـَدي
ENbelly dancebelly dance n 
MSraa'asa baladiraaqaSaö balady n 
را َقـَصـَة بـَلـَدي
ENbelly dancerbelly dancer n 
EGshareehasharyHaö n 
شـَريحـَة صـُور َة
ENslideslide n photo
MSshaeshashaeshaö n 
شا َشـَة
ENscreenscreen n at cinema
MSshiArshiAr n 
شـِعر
ENpoetrypoetry n 
MSsaffarSaffar v  
صـَفّـَر
ENwhistlewhistle v  
MSsawwarSawwar v  
صـَوّ َر فوتـُغرا َفـِيـَة
ENtake picturestake pictures v  
ENphotographphotograph v  
MSsaahibSaaHib v  
صا َحـِب
ENaccompanyaccompany v musically 
MSsuffaaraSuffaaraö n 
صـُفّا َر َة
ENwhistlewhistle n 
MSsuwraSuwraö n  
صـُور َة فوتـُغرا َفـَيـَة
ENpicturepicture n  
ENsnapshotsnapshot n 
ENimageimage n picture
ENphotographphotograph n 
ENphotophoto n  
MSsuwraSuwraö n 
صـُور َة لوحـَة
ENpaintingpainting n picture
EGsoorit shachsSwriö shaKS n 
صور ِة شـَخص
ENportraitportrait n 
MStablaTablaö n 
طـَبلـَة
ENdrumdrum n musical
MSAardAarD n 
عـَرض تـَقديم
ENshowshow n play
MSAazafAazaf v  
عـَز َف
ENplayplay v music 
EGAalmaAaelmaö n 
عا َلمـَة
ENbelly dancerbelly dancer n 
MSghannaGannY v   
غـَنّى
ENsingsing v   
EGghinwaGinwaö n  
غـِنو َة
ENsongsong n  
EGghunaGunY n 
غـُنى
ENsingingsinging n 
MSfannfann n  
فـَنّ
ENartart n  
MSfannifanny adj 
فـَنّي خـَلّا َق
ENartisticartistic adj 
MSfinoon gameelafinwn gamylaö n  
فـِنون جـَميلـَة
ENart collegeart college n  
MSflaeshflaesh n 
فلا َش
ENflashflash n on camera
EGfootughraafiyyafwtuGraafiyyaö n 
فوتـُغرا َفـِييـَة
ENphotographyphotography n 
MSfeelmfylm n  
فيلم
ENfilmfilm n  
USmoviemovie n  
MS'addaqaddY v  
قـَدّى
ENrenderrender v perform 
MSqaseedaQaSydaö n  
قـَصيد َة
ENpoempoem n  
EGkallimaatkallimaat n 
كـَلّـِما َت غا َني
ENlyricslyrics n 
EGkamangakamangaö n 
كـَمـَنجـَة
ENviolinviolin n 
EGkartoonkaartwn n 
كا َرتون
ENcartooncartoon n 
MSkameerakaemyraa n  
كا َميرا
ENcameracamera n  
MSklasseekiklaessyky adj 
كلا َسّيكي
ENclassicalclassical adj 
MSla'talaqTaö n 
لـَقطـَة
ENsnapshotsnapshot n 
MSloohalwHaö n 
لوحـَة صور َة
ENpaintingpainting n picture
MSmaththilmaththil vi  
مـَثّـِل
ENactact vi in a play 
ENperformperform v act in play 
EGmazzikaetimazzikaety n 
مـَزّ ِكا َتي
ENmusicianmusician n 
EGmazzeekamazzykaa n  
مـَزّيكا
ENmusicmusic n  
EGmaschootmasKwT n 
مـَسخوط تـِمثا َل
ENstatuestatue n small (may be icon)
MSmasrahmasraH n 
مـَسر َح
ENstagestage n for play
ENtheatretheatre n 
MSmasrahiyyamasraHiyyaö n 
مـَسر َحـِييـَة
ENplayplay n stage
ENperformanceperformance n acting
EGmasrahimasraHy adj 
مـَسر َحي
ENdramaticdramatic adj theatrical
ENtheatricaltheatrical adj 
MSmadrabmaDrab n 
مـَضر َب طـَبلـَة
ENdrumstickdrumstick n used to play drum
MSmaAradmaAraD n 
مـَعر َض فـَنّ
ENgallerygallery n 
MSmaqtaAmaQTaA n 
مـَقطـَع
ENverseverse n of poem
MSmanassamanaSSaö n 
مـَنـَصّـَة
ENplatformplatform n stage
ENpodiumpodium n 
ENrostrumrostrum n 
EGm'asaehmaacsaeh n 
مأسا َه
ENtragedytragedy n 
EGmughannimuGanny n 
مـُغـَنّي
ENsingersinger n 
MSmoosee'imwsyqy adj 
موسيقي
ENmusicalmusical adj 
MSmoosee'imwsyqy n 
موسيقي
ENmusicianmusician n 
MSnahaetnaHaet n 
نـَحا َت
ENsculptorsculptor n 
MSnahtnaHt n 
نـَحت
ENsculpturesculpture n activity
EGnaghamnaGam n 
نـَغـَم
ENrhythmrhythm n 
EGnaghamanaGamaö n 
نـَغـَمـَة أ ُغنـِيـَة
ENmelodymelody n 
EGnaeinaey n 
نا َي
ENfluteflute n