Egyptian Arabic Thesaurus

Language:Menu
Section:
Category:

ENbackback v  
backback inf
backedbacked p
backedbacked pass
EGdaAamdaAam v   
د َعـَم مـُسا َد َة
daAamdaAam p
د َعـَم
yidAamyidAam imp
يـِدعـَم
ENbackingbacking n 
backingbacking 
MStadaAeemtadaAym n 
تـَد َعيم
tadaAeemtadaAym m
تـَد َعيم
ENbitchbitch vi complain 
bitchbitch inf
bitchedbitched p
bitchedbitched pass
EGshakashakY v  
شـَكى عا َد َة
shakashakY p
شـَكى
yishkiyishky imp
يـِشكي
ENconfrontconfront v  
confrontconfront inf
confrontedconfronted p
confrontedconfronted pass
MSwaegihwaegih v   
وا َجـِه تـَحـَدّا
waegihwaegih p
وا َجـِه
yiwaegihyiwaegih imp
يـِوا َجـِه
EGgaebihgaebih v  
جا َبـِه
gaebihgaebih p
جا َبـِه
yigaebihyigaebih imp
يـِجا َبـِه
mugaebihmugaebih pass
مـُجا َبـِه
ENcontactscontacts n improper influences
contactscontacts pl
MSwastawaesTaö n 
وا َسطـَة بـَو َظا َن
wastawaesTaö f
وا َسطـَة
wasaeyitwasaeyiT pl
و َسا َيـِط
ENcontrarycontrary adj 
contrarycontrary 
EGAaksiAaksy adj 
عـَكسي
AaksiAaksy m
عـَكسي
AaksiyyaAaksiyyaö f
عـَكسـِييـَة
AaksiyeenAaksiyyn pl
عـَكسـِيين
ENcriticisecriticise v  
criticisecriticise inf
criticisedcriticised p
criticisedcriticised pass
MSnaqadnaQad v  
نـَقـَد
naqadnaQad p
نـَقـَد
yinqudyinQud imp
يـِنقـُد
naaqidnaaQid act
نا َقـِد
manqoodmanQwd pass
مـَنقود
ENendorseendorse v declare approval 
endorseendorse inf
endorsedendorsed p
endorsedendorsed pass
EGwaefi'waefiq v   
وا َفـِق
waefi'waefiq p
وا َفـِق
yiwaefi'yiwaefiq imp
يـِوا َفـِق
muwaefi'muwaefiq pass
مـُوا َفـِق
ENfaceface v confront  
faceface inf
facedfaced p
facedfaced pass
MSwaegihwaegih v   
وا َجـِه تـَحـَدّا
waegihwaegih p
وا َجـِه
yiwaegihyiwaegih imp
يـِوا َجـِه
ENfacilitatefacilitate v  
facilitatefacilitate inf
facilitatedfacilitated p
facilitatedfacilitated pass
MSsahhilsahhil v   
سـَهّـِل
sahhilsahhil p
سـَهّـِل
yisahhilyisahhil imp
يـِسـَهّـِل
mitsahhilmitsahhil pass
مـِتسـَهّـِل
ENhindrancehindrance n 
hindrancehindrance s
hindranceshindrances pl
MSmaeniAmaeniA n 
ما َنـِع عـَقبـَة
maeniAmaeniA m
ما َنـِع
mawaeniAmawaeniA pl
مـَوا َنـِع
ENobstacleobstacle n 
obstacleobstacle s
obstaclesobstacles pl
MSmaeniAmaeniA n 
ما َنـِع عـَقبـَة
maeniAmaeniA m
ما َنـِع
mawaeniAmawaeniA pl
مـَوا َنـِع
MSAa'abaAaqabaö n 
عـَقـَبـَة
Aa'abaAaqabaö f
عـَقـَبـَة
Aa'abaatAaqabaat pl
عـَقـَبا َت
ENreinforcereinforce v  
reinforcereinforce inf
reinforcedreinforced p
reinforcedreinforced pl
EGdaAamdaAam v   
د َعـَم مـُسا َد َة
daAamdaAam p
د َعـَم
yidAamyidAam imp
يـِدعـَم
MSAazzizAazziz v  
عـَزّ ِز أقوى
AazzizAazziz p
عـَزّ ِز
yiAazzizyiAazziz imp
يـِعـَزّ ِز
muAazzizmuAazziz pass
مـُعـَزّ ِز
ENsponsorsponsor v  
sponsorsponsor inf
sponsoredsponsored p
sponsoredsponsored pass
MSraaAraaA v  
را َع
raaAraaA p
را َع
yiraaAyiraaA imp
يـِرا َع
raayiAraayiA act
را َيـِع
mitraaAmitraaA pass
مـِترا َع
ENstimulatestimulate v  
stimulatestimulate inf
stimulatedstimulated p
stimulatedstimulated pass
MSnabbih Aalanabbih AalY v  
نـَبّـِه عـَلى
nabbih Aalanabbih AalY p
نـَبّـِه عـَلى
yinabbih Aalayinabbih AalY imp
يـِنـَبّـِه عـَلى
minabbih Aalaminabbih AalY pass
مـِنـَبّـِه عـَلى
EGhaffizHaffiz v  
حـَفّـِز
haffizHaffiz p
حـَفّـِز
yihaffizyiHaffiz imp
يـِحـَفّـِز
muhaffizmuHaffiz pass
مـُحـَفّـِز
ENsupportsupport n financial, structural, political
supportsupport 
MSdaAamdaAam n 
د َعـَم
daAamdaAam m
د َعـَم
ENsupportsupport v back  
supportsupport inf
supportedsupported p
supportedsupported pass
EGdaAamdaAam v   
د َعـَم مـُسا َد َة
daAamdaAam p
د َعـَم
yidAamyidAam imp
يـِدعـَم
ENsupportersupporter n 
supportersupporter s
supporterssupporters pl
EGdaeAimdaeAim n 
دا َعـِم
daeAimdaeAim m
دا َعـِم
daeAimeendaeAimyn pl
دا َعـِمين
ENsupportingsupporting part 
supportingsupporting 
EGmw'ayyidmwcayyid part 
مٶ َييـِد
mw'ayyidmwcayyid m
مٶ َييـِد
mw'ayyidamwcayyidaö f
مٶ َييـِد َة
ENsustainsustain v  
sustainsustain inf
sustainedsustained p
sustainedsustained pass
MStahammiltaHammil v 
تـَحـَمّـِل سا َنـَد
tahammiltaHammil p
تـَحـَمّـِل
yitahammilyitaHammil imp
يـِتـَحـَمّـِل
MSqawwaQawwY v  
قـَوّى
qawwaQawwY p
قـَوّى
yiqawwiyiQawwy imp
يـِقـَوّي
ENundermineundermine v emotionally 
undermineundermine inf
underminedundermined p
underminedundermined pass
MS'allil minash'anqallil min shaacn v  
قـَلّـِل مـِن شأن
'allil minash'anqallil min shaacn p
قـَلّـِل مـِن شأن
yi'allil minash'anyiqallil min shaacn imp
يـِقـَلّـِل مـِن شأن
'allilqallil act
قـَلّـِل
mu'allilmuqallil pass
مـُقـَلّـِل
ENversusversus prep 
versusversus 
MS'iza'iiczaaC prep 
إزا َء مـُقا َبـِل
'iza'iiczaaC 
إزا َء