Egyptian Arabic Thesaurus

Language:Menu
Section:
Category:

ENtraffic lighttraffic light n 
MS'ishaaraiicshaaraö n 
إشا َر َة ز َحمـَة
MS'ishaarit murooriicshaariö murwr n 
إشا َر ِة مـُرور
ENbicyclebicycle n 
EGAagalaAagalaö n 
عـَجـَلـَة د َرّا َجـَة
EGbiskeelittabiskylittaö n 
بـِسكيلـِتّـَة
MSdarraagadarraagaö n 
د َرّا َجـَة
ENbikebike n bicycle
EGAagalaAagalaö n 
عـَجـَلـَة د َرّا َجـَة
MSdarraagadarraagaö n 
د َرّا َجـَة
ENbikebike n motorbike
EGmootooseeklmwtwsykl n  
موتوسيكل
ENbridgebridge n  
EGkubrikubry n  
كـُبري
ENbridgebridge n small wooden bridge over water
EGgisrgisr n 
جـِسر
ENbumpbump n in road
MSmatabmaTab n 
مـَطـَب
ENbusbus n  
MS'utoobeesuuctwbys n  
أ ُتوبيس
EGbassbaSS n  
بـَصّ
ENbus terminalbus terminal n  
MS'echir ilchatteeKir iil-KaTT n  
آخـِر ا ِلخـَطّ
MSmaw'afmawqaf n 
مـَوقـَف مـَحـَطّـَة
UScabcab n taxi
MStaksitaaksy n  
تا َكسي
ENcabcab n drivers compartment
EGkabeenakabynaö n 
كـَبينـَة عـَر َبـِيـَة
ENcarcar n  
EGAarabiyaAarabiyaö n  
عـَر َبـِيـَة ر ُكوب
MSsayaarasayaaraö n 
سـَيا َر َة
ENcar parkcar park n 
MSmaw'afmawqaf n 
مـَوقـَف ر َكـَن
UScirclecircle n roundabout (road)
MSseeniyyaSyniyyaö n  
صينـِييـَة ميدا َن
ENcoachcoach n bus
MSmuwaasalaat safirmuwaaSalaat safir n 
مـُوا َصـَلا َت سـَفـِر
ENcrossroadscrossroads n 
MStaqaatuAtaQaaTuA n 
تـَقا َطـُع
ENdieseldiesel n 
MSdeezildyzil n 
ديز ِل
ENdrivedrive v   
MSsae'saeq v   
سا َق
EGsaeyi'saeyiq part  
سا َيـِق
ENdriverdriver n  
EGsawwae'sawwaeq n  
سـَوّا َق تـَكسي أو مـِكروبا َص
ENdriver!driver! expr 
EGya 'ustahyaa uucsTah expr 
يا َ أ ُسطـَه
ENdriver's licensedriver's license n  
EGruchsit siwae'aruKSiö siwaeqaö n  
ر ُخصـِة سـِوا َقـَة
ENflyoverflyover n road
EGkubrikubry n  
كـُبري
ENfuel gaugefuel gauge n 
EG'ambeer ilbanzeenaacmbyr iil-banzyn n 
أمبير ا ِلبـَنزين
ENgaragegarage n parking 
EGgaraajgaraaj n  
جـَرا َچ
ENhandlebarhandlebar n 
EGgadoongadwn n 
جـَدون
UShighwayhighway n 
MStaree' saryaATaryq saryaA n 
طـَريق سـَريـَع
ENinterchangeinterchange n 
MStabaediltabaedil n 
تـَبا َد ِل
ENintersectionintersection n 
MStaqaatuAtaQaaTuA n 
تـَقا َطـُع
ENjunctionjunction n road
MStaqaatuAtaQaaTuA n 
تـَقا َطـُع
ENlicense platelicense plate n car
MSloohalwHaö n 
لوحـَة عـَر َبـِيـَة
ENlorrylorry n 
EGloorilwry n 
لوري
EGAarabiyaAarabiyaö n  
عـَر َبـِيـَة نـَقل
ENmetermeter n taxi 
MSAaddaedAaddaed n  
عـَدّا َد
ENminibusminibus n  
MSmeekroobusmykrwbuS n  
ميكروبـُص
ENmotorbikemotorbike n  
EGmootooseeklmwtwsykl n  
موتوسيكل
ENmotorcyclemotorcycle n 
MSmakanamakanaö n 
مـَكـَنـَة موتوسيكل
ENparkpark v a car  
EGrakanrakan v   
ر َكـَن
ENparkingparking n 
EGraknrakn n 
ر َكن
MSmaw'afmawqaf n 
مـَوقـَف ر َكـَن
ENpathpath n road 
MStaree'Taryq n  
طـَريق شا َر ِع
ENpedalpedal n 
EGbaddaelbaddael n 
بـَدّا َل
ENpetrolpetrol n  
MSbanzeenbanzyn n  
بـَنزين
EGgazooleengaezwlyn n 
جا َزولين
ENpetrol stationpetrol station n  
MSmahattit banzeenmaHaTTiö banzyn n 
مـَحـَطّـِة بـَنزين
EGbanzeenabanzynaö n  
بـَنزينـَة
ENpickup truckpickup truck n 
EGnussana'lnuSS naql n 
نـُصّ نـَقل
ENpotholepothole n 
MSmatabmaTab n 
مـَطـَب
ENregistrationregistration n car 
EGruchsit AarabiyyaruKSiö Aarabiyyaö n  
ر ُخصـِة عـَر َبـِييـَة
ENroadroad n  
MStaree'Taryq n  
طـَريق شا َر ِع
EGsikkasikkaö n 
سـِكّـَة
MSshaeriAshaeriA n  
شا َر ِع
ENroadroad n main
MSgaddagaeddaö n 
جا َدّ َة
ENroundaboutroundabout n road junction 
MSseeniyyaSyniyyaö n  
صينـِييـَة ميدا َن
ENrouteroute n 
EGseersyr n  
سير
ENservice stationservice station n 
MSmahattit banzeenmaHaTTiö banzyn n 
مـَحـَطّـِة بـَنزين
ENsteering wheelsteering wheel n 
EGdiriksiyoondiriksiywn n 
د ِر ِكسـِيون
ENstopstop n eg bus
MSmaw'afmawqaf n 
مـَوقـَف مـَحـَطّـَة
ENsuspensionsuspension n car
EGsusatsusat n 
سـُسـَت
ENtarmactarmac n 
MS'ataraanqaTaraan n 
قـَطـَرا َن
ENtaxitaxi n  
MStaksitaaksy n  
تا َكسي
ENtraffictraffic n  
MSmuroormurwr n  
مـُرور
ENtraffic jamtraffic jam n 
EGzahmit muwaasalaatzaHmiö muwaaSalaat n 
ز َحمـِة مـُوا َصـَلا َت
ENtraffic signaltraffic signal n 
MS'ishaaraiicshaaraö n 
إشا َر َة ز َحمـَة
ENtrucktruck n  
EGAarabiyit na'lAarabiyiö naql n 
عـَر َبـِيـِة نـَقل
EGAarabiyaAarabiyaö n  
عـَر َبـِيـَة نـَقل
ENvanvan n 
EGnussana'lnuSS naql n 
نـُصّ نـَقل
EGAarabiyaAarabiyaö n  
عـَر َبـِيـَة نـَقل
ENvehiclevehicle n 
EGwaseelit ilna'lwasyliö iil-naql n 
و َسيلـِة ا ِلنـَقل
MSsayaarasayaaraö n 
سـَيا َر َة
ENwayway n path 
EGsikkasikkaö n 
سـِكّـَة
MStaree'Taryq n  
طـَريق سـِكّـَة